ÜRITUSTE KALENDER 2012

» EHITUS JA PLANEERIMINE
 

TEADE

Valgjärve Vallavolikogu 20.09. 2011. a otsusega nr 1-1.2-23 võeti vastu Mäemetsa kinnistu detailplaneering.

Planeeringuga nähakse ette moodustada planeeritavale alale 9 uut krunti, sh 7 väikeelamumaa-, 1 üldmaa- ja 1 tootmismaa sihtotstarbega krunti. Planeering on koostatud vastavalt Valgjärve valla üldplaneeringule (kehtestatud 26.08.2008 Valgjärve Vallavolikogu otsusega nr 1-1.1-22)

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20. oktoobrist kuni 3. novembrini 2011. a. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid ja täiendusi detailplaneeringu kohta.

Detailplaneering asub siin.

Täiendav info tel 799 8475 või mob 524 8177 või e-post vald@valgjarve.ee